Analyse: Pfizer- og Modernavaksinene mer skadelige enn de var nyttige

Analyse: Pfizer- og Modernavaksinene mer skadelige enn de var nyttige

En statistisk innsamling og analyse av kontroll- fra klinisk eksperimentdata i forbindelse med BioNTech (Pfizer) og Modernas tester før utrullingen av vaksinene, indikerer at vaksinene gjør mer skade enn nytte over en periode på seks måneder. Studiene gikk fra juni til desember og besto tilsammen av et statistisk betydelig utvalg av 76 949 frivillige testsubjekter.

Analysen legger til grunn en rammeverk for kliniske kriterier som definert av «The Brighton Collaboration», en organisasjon for vaksinesikkerhet og formidling, og «Safety Platform for Emergency vACcines». SPEAC. Den tekniske utformingen ble godkjent av WHO.

Disse felles-kriteriene deles videre opp i to hovedgrupper av fysiske utfall: «Serious adverse events», (SEA), og «Adverse events of special interest», (AESI). Førstnevnte kategori dreier seg forholdsvis mer spesifikt om immunpatologiske virkninger av vaksinen i særdeleshet, altså hendelser som antas å ha inntruffet uten og uansett vaksineinjeksjoner, mens den andre, (AESI), antas å være utfall mer assosiert vaksinen.

Resultatene skriver seg etter en metodologisk tilnærming som generelt går ut på å sammenligne placebodata (kontrollgruppen) nærmere og mer spesifikt klinisk av en helhetsvurdering enn hva som ble foretatt av studiene i 2020.

Tre forskjellige kliniske analytikere, bistått av mer data med høyere sikkerhet nå enn hva som var tilgjengelig på opprinnelige tidspunktet i den originale eksperimentfasen, har gransket og revidert originaldatasettene nærmere og klassifisert utfallene iht. kriterier og utfallskategori.

Resultatet av den nye analysen viser at gruppen som var vaksinert av BioNTech hadde en 36% høyere insidens av (SEA) og en 57% høyere insidens av (AESI) enn kontrollgruppen. Kombinert sett, en 16% gjennomsnittslig høyere insidensgrad. Moderna hadde således 6% (SEA) og 36% (AESI), og derav kombinert en 43% høyere insidensgrad enn placebo-gruppen.

Man forsøker så å harmonere og sammenligne de totale eksperimentelle helseutfallene per definisjonene med graden av totale sykehusinnleggelser i henhold til de samme definisjonene og kontrollgruppe mot vaksinerte.

Relatert: 62% like mange døde idrettsfolk på ett år sammenlignet med en periode på 38 år

Funnene bekrefter skepsisen og mer omliggende: 12.5 i relativ risk, noe som etter hvert tilsvarer 57% høyere insidens av (AESI) i snitt for alle vaksinerte sammenlignet med kontrollgruppene. Når det gjaldt hendelser av (SEA), alvorlige helseutfall, inkludert død, var tallet fremdeles betydelig høyere med 36% mellom vaksinerte og kontrollgruppen når det dreide seg om BioNTech. Data vedrørende Modernavaksinen med tanke på (SEA) fant ingen betydelig diskrepans mellom gruppene. Modernastudien hadde forsåvidt også opprinnelig et betydelig lavere antall av ‘forsøkskaniner’.

Analysen mener å ha avdekket, i motsetning til undersøkelser foretatt av FDA, «Food and Drug Administration», betydelige avvik mellom kontrollgruppen når det gjaldt administrering av BioNTech og alvorlige helseutfall, samt den statistiske riskreduksjonen av slike helseutfall (inkludert død) ved sykehusinnleggelser. Ut i fra tallene så viser det seg dermed at vaksinering med BioNTech ikke reduserte den statistiske forekomsten av alvorlige helseutfall generelt, inkludert død, og at den heller ikke forbedret prognosene ved sykehusbehandling for de vaksinerte sammenlignet med kontrollgruppen. Analysen var samtidig jamførbar med FDAs undersøkelser når det gjaldt slike avvik og Modernavaksinen.

Pfizer og BioNTech-kvaksinen forblir den ledende med tanke på markedsandeler, både i USA og Europa.

58% av alle kvaksiner injisert i USA var BioNTech, mens 37% var Moderna. I Europa hadde Pfizer en større markedsandel med 71% hvorav Moderna hadde rundt 17%.

Relatert: Studie: Alle som tok Covid-kvaksinene fikk definitive, og har sannsynligvis enda mer permanente hjerteskader—helt gratis!

Men slike varsku og anmodelser av forbehold ser ikke ut til å hindre kvakksalverne å pushe mer piller og normaliseringen av injeksjoner. Til og med hagenissen Fauci har enda ikke gitt opp sitt store kall. En annen debil systemklovn hevder å tro at Gud ga oss to armer for å injisere infuenzakvaksinen og den andre for COVID-19. (video under)

Kritikken.no

Kritikken.no

Redaktør