«Foreign Affairs» mener at «Høyre-ekstremisme» er blitt standard i USA, og et amerikansk «eksportprodukt»

«Foreign Affairs» mener at «Høyre-ekstremisme» er blitt standard i USA, og et amerikansk «eksportprodukt»
Medlemmer fra organisasjonen "Patriot Front", USA

Høyre-ekstremisme er blitt dagligdags i USA og landets viktigste ideologiske eksport-produkt, heter det i fersk artikkel (American Hatred Goes Global) i Foreign Affairs. Fra å være en nasjon som i årevis har bekjempet terror og kritisert land som Iran, Pakistan og Saudi Arabia for å spre ekstremisme og vold, anklager andre land USA i dag for å gjøre det samme. Amerikanske konspirasjonsteorier, ideer om raseforskjeller, antistatlig ekstremisme, hat og intoleranse er blitt et så utbredt i USA at nære allierte, som Australia, Canada og Storbritannia, har utpekt amerikanske grupper og individer som terrorister, hevder Bruce Hoffman og Jacob Ware i artikkelen i Foreign Affairs.

Det er snaut belegg for påstandene til de to forfatterne som, i likhet med mange av skribentene i dette tidsskriftet, kommer med politiske råd til den amerikanske regjeringen. Tidsskriftet utgis av Council on Foreign Relations, trolig den viktigste utenrikspolitiske tenketanken i USA. Forfatternes råd til Biden-regjeringen denne gangen er å innføre en nasjonal terrorlov mot politiske aktivister, et forslag som Joe Biden la fram kort tid etter at han ble president i 2021 og som ble aktualisert av opprøret mot Kongressen 6. januar 2020. Forslaget møtte likevel sterk motbør, også fra Bidens partifeller, slik at det ikke ble lagt fram i Kongressen. En terrorlov mot landets egne borgere ble av flere politikere oppfattet som et angrep på ytringsfriheten, slik den er formulert i det første grunnlovstillegget.

Fra «woke-bibelen»

Men tanken om en slik lov ser altså ikke oppgitt det elitære miljøet i Foreign Affairs, der man anser at høyre-ekstremisme er et særlig amerikansk problem. Biden & co bør derfor, som første ledd i en politisk prosess, definere utenlandske neo-nazistiske og hvite supremasist-grupper som terrororganisasjoner, mener forfatterne. I dag er ingen slike organisasjoner på Utenriksdepartementets internasjonale liste over terrororganisasjoner. Kongressen bør dessuten vedta en terrorist-lov som kriminaliserer opplegg og vold rettet mot individer på grunnlag av rase, etnisitet, religion, nasjonal identitet, seksualitet, kjønnsidentitet, politisk tilknytning og mot andre sårbare (protected) grupper. Dette forslaget er som hentet ut fra woke-bevegelsens «bibel». Med en slik terror-begreps-utvidelse vil langt flere kunne stilles for retten. En utvidelse av det som oppfattes som terror, innebærer også økt straff for handlinger som rammes av loven, og det vil også kunne gi større mulighet for å overvåke det myndighetene definerer som «terrorvirksomhet».

Relevant: Nick Fuentes, fremtidig, «hatefull» president i (USA), holder hus

Forslaget om en nasjonal terrorlov ble også fremmet i en artikkel i Foreign Affairs i fjor. Da av Cynthia Miller-Idriss, som etterlyste nye tiltak for å hindre høyre-ekstrem vold. Et hovedpunkt i artikkelen hennes var at høyre-ektremisme er blitt dagligdags og en del av den ideologiske hovedstrømmen i USA.

Solo-terrorister

Det er vanskelig å ikke se de to artiklene som et ledd i en mobilisering mot Donald Trump og politisk aktivisme til støtte for ham i forbindelse med presidentvalget neste år, og som et forsøk på å kneble kritikk mot Biden-regjeringen. Påstandene om høyre-ekstremismens store utbredelse i USA og reaksjoner mot denne utbredelsen fra nære allierte, er neppe noe annet enn et påskudd for å tvinge det konservative (Donald Trump) USA til retrett. Forfatterne siterer den amerikanske «terror-eksperten» Matthew Levitt som har sagt at USA er blitt eksportør av høyre-ekstremisme, noe som svekker landets internasjonale status. Høyre-ekstremismen har altså dyptgripende virkning for landets stilling i verden og bidrar til at USA blir sett på som svakt, splittet og sårbart.  

Relevant: Sleepy «Zoggy Donnie» 2024

Hoffman og Ware bruker solo-terrorister som Brenton Tarrant på New Zealand som eksempel på at det de kaller spredningen av amerikanske ideer om hvitt overherredømme, rasisme, homofobi og fremmedfrykt. Tarrant drepte 51 muslimer i to moskeer i Christchurch på New Zealand i 2019. Våpenet til drapene, en AR-15-rifle, brukte han blant annet for den virkningen bruk av den ville ha på politikken i USA og dermed den globale politiske situasjonen. Et annet eksempel forfatterne presenterer, er en mann som i 2022 drepte to personer i en homsebar i Bratislava i Slovakia. Som vanlig i forbindelse med slike attentater publiserte denne drapsmannen et notat på forhånd, skrevet på engelsk, der han uttrykte solidaritet og sympati med en USA-sentrert hvit herredømmeideologi, som forfatterne mener har fått økt omfang både i USA og i andre land de siste årene. De trekker også fram at den kanadiske regjeringen har definert den amerikanske gruppen, «Proud Boys», som en terrorgruppe, som åpent har oppfordret til, planlagt og begått vold mot politiske motstandere. Proud Boys var aktivt med i stormingen av den amerikanske kongress-bygningen 6.januar 2021. Kanadiske myndigheter har også, ifølge forfatterne, definert andre såkalte neo-nazi- grupper i USA som terroristsammenslutninger.

USA som skoleeksempel

Den politiske høyrevridningen fikk momentum da Donald Trump vant presidentvalget i USA i 2016, og da den politiske høyresiden (sic), ifølge forfatterne, vant Brexit-avstemningen i Storbritannia samme året, og da Jair Bolsonaro vant valget i Brasil i 2018. Trump nektet, som kjent, å godta resultatet av presidentvalget i 2020. Og i likhet med Trump i 2020, nektet Bolsonaro å godta at han tapte valget i 2022. Bolsonaro-tilhengere prøvde også å etterligne stormen mot Capitol 6.januar 2021 i Washington, da de stormet regjeringsbygninger i Brasilia tidligere i år i et forsøk på å omgjøre valgresultatet i Brasil.

Sammen med noen eksempler fra den amerikanske høyreekstreme bevegelsens historie, er de forannevnte eksemplene hovedpunktene i det som forfatterne anfører som belegg for sin påstand om at høyre-ekstremisme er blitt en hovedtrend i USA. Og ut fra dette konkluderer de også med at USA er blitt selve skole-eksempelet på høyre-ekstremisme, terrorisme og «hvit herredømmetenkning».

Relatert: Alt du trenger å vite om det veldig viktige kongressvalget i USA!

De to artiklene i Foreign Affairs viser at den politisk korrekte retorikken og woke-tankegangen har fått en trygg forankring i tidsskriftet, som vanligvis forsvarer amerikansk utenrikspolitikk og landets globale interesser på en noenlunde saklig og nøktern måte, med soliditet i argumentasjon, fakta-dokumentasjon og i litterære referanser. Men det man leser ut av artikkelen til Hoffman og Ware, er en helt utilslørt woke-tankegang der særdeles alvorlige sider av nåtidsvirkeligheten blir sett bort fra. Det gjelder for eksempel den voldsomme immigrasjonen over åpne landegrenser til USA og Vest-Europa, den folkelige motstanden mot Covid-vaksinen og den helt åpenbare nedbyggingen av nasjonalstatene i Europa som alt sammen blir avfeid som konspirasjonsteorier.

«Hvilken galning står bak?»

Omfanget av asylimmigrasjonen til Vesten er blitt så stort at selv etablissementet i enkelte vestlige land nå reagerer. Det gjorde Storbritannias innenriksminister, Suella Braverman, da hun nylig i et foredrag i tenketanken American Enterprise Institute i Washington sa at illegal immigrasjon utgjør en eksistensiell trussel mot Vesten. —Nasjoner som ikke passer på sine egne grenser, overlever ikke, sa hun og uttrykte samtidig ønske om en revisjon av FNs flyktningkonvensjon og asylpolitikken i de vestlige landene. I en avskjedstale for avtroppende statsminister Mark Rutte i det nederlandske folketinget nylig, sa politikeren Geert Wilders at en «tsunami av asylimmigranter i årevis har oversvømmet Nederland». I likhet med Sverige herjes Nederland av drap, bomber, voldtekter, vold, terrorisering, utrygghet og nyfattigdom forårsaket av asylinnvandringen. «Jeg spør hvilken galning som fant på det», sa Wilders i talen sin.

Relevant: «Kalergiplanen»: Vestens «infokognitive» og kulturelle katastrofekollaps

Og svaret er selvsagt de politiske elitene i Vesten med sin destruktive samfunnsforståelse, der de lukker øyne og ører for virkeligheten i vanlig politisk korrekt stil, slik som  woke- forfatterne i Foreign Affairs. De ser også helt ser bort fra terroren på en venstreside, som i forbindelse med drapet på George Floyd for et par-tre år siden, gikk amok og blant annet okkuperte en hel bydel i Seattle (CHAZ-Capitol Hill Autonomous Zone) samtidig som venstre-ekstremister utførte hærverk for milliarder av kroner i kostnader i amerikanske storbyer.

En fredet venstre-ekstremisme

«Venstre-ekstremismen» i Vesten har i flere tiår vært fredet av det politiske etablissementet. Som etablissementets politiske stormtropper har venstre-ekstremistene nærmest hatt dispensasjon fra lov og rett. De representerer jo det «gode» som står på de «undertyktes» side og tillates derfor et større politisk aktivitetsrom enn grupperinger på den ekstreme høyresiden. Derfor kan man i Foreign Affairs glatt se bort fra den terroraktige virksomheten som bedrives på venstresiden. De ser kun truslene mot demokratiet komme fra høyre-ekstremt hold. I den politiske korrekthetens mangel på selvforståelse innser man ikke at ensrettingen av mediene og av samfunnet for øvrig, fører til at viktige spørsmål utelukkes fra den offentlige debatten. De som tar opp disse mer eller mindre tilslørte sidene av samfunnsvirkeligheten, stigmatiseres og gjøres til farlige dissentere, noe som truer demokratiet og den allmenne fornuft. Seriøs samfunnskritikk slås dermed i hartkorn med konspirasjonstenkning, rasisme, zenofobi, nazisme, hvit supremasisme, osv.

Relatert: DIE»(versity)—USA’s «kulturkrig»

Tidligere har statsminister Rishi Sunak i Storbritannia lovet en stans i asylimmigrasjonen over Den engelske kanalen, men protester fra den politisk korrekte falangen i UK har til nå  sabotert Sunaks plan. Både Braverman og Sunak er av indisk avstamming og har innvandrer- bakgrunn. Deres politiske posisjonering i spørsmålet om asylimmigrasjonen kan skyldes at de, med sin innvandrerbakgrunn, har unngått den massive politiske selv-indoktrineringen som de politiske elitene i Vesten gjennomfører, og selv gjennomgår, og at de to britiske politikerne derfor er i bedre stand til å bruke sin sunne fornuft. De kan også stå fram med sin kritikk uten å måtte møte en skur av skjellsord og beskyldninger om å være rasister og fascister. Det finnes også andre eksempler på at innvandrere opptrer med fornuft i slike spørsmål. En person som lett faller i tankene, er den svenske økonomen Tino Sandanaji, med iransk bakgrunn, men som er en av de heftigste kritikerne av den politisk korrekte galskapen hos den innfødte befolkningen i Sverige, en galskap og som er i ferd med å ruinere landet.

En universalisert moral

Med de nevnte artiklene har Foreign Affairs introdusert den woke-pregede virkelighetsoppfatningen i uforfalsket form i amerikanske politisk analyse, og der man lukker øyne og ører for sentrale deler av virkeligheten. Det tidsskriftet ender opp med, er samfunnsanalyser på politisk korrekte ungoms-skolestil-nivå, preget av farlig virkelighetsflukt som når det hevdes at USA er en stat som domineres av høyre-ekstrem terror. USA har i hele etterkrigstiden vært den globale supermakten som mer eller mindre har tvunget gjennom sine egne politiske og økonomiske interesser i et globalt omfang. Men legitimeringen av disse interessene, ledsaget av ødeleggende kriger (humane intervensjoner) i land som Afghanistan, Irak, Libya og Syria, har vært å innføre frie markeder, demokrati og menneskeretter. At resultatet mer eller mindre har vært det motsatte, kan man ikke klandre intensjonene for. De har nok vært der, men det hjelper ikke med gode intensjoner når man påprakker verden sin egen universaliserte moral, uten en virkelighetsnær samfunnsforståelse. For det er en virkelighetsfjern forståelse som har preget USA’s og Vestens politikk, både innenriks- og utenrikspolitisk, i store deler av etterkrigstiden.

Relevant: Medienes idiotiske og ideologiske inverteringer eskalerer i voldskaoset—Mestizos i USA er nå «Høyreekstreme» og «hvite supremasister»

Denne mangelen på realisme har manifestert seg stadig sterkere fram til i dag. Og det er denne mangelen på realisme som nå kommer fram med en ekstra politisk korrekt vri i de nevnte artiklene i Foreign Affairs. De representerer en ny omdreining på den politisk korrekte tommeskruen, mens man i Woke-USA venter på «the orange-coulored beast», Donald Trump, for å nærmest skulle«redde» det hele igjen.

Avatar

Arnt Folgerø